Vyhledávání v matrikách v České republice

Tajemství rodokmenu

...poznejte svou rodinnou historiiSOUČASNÁ LEGISLATIVA

Ze Zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů č.301/2000 vybíráme následující:

§ 23

Doba uložení matriční knihy a sbírky listin

(1) matriční knihy zůstanou uloženy po provedení posledního zápisu u matričního úřadu

a) kniha narození po dobu 100 let

b) kniha manželství po dobu 75 let

c) kniha úmrtí po dobu 75 let

(2 )Po uplynutí stanovené doby se matriční knihy předají k archivaci příslušnému státnímu oblastnímu archivu.

§ 25

(1) matriční úřad vydá matriční doklad, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy, popřípadě do sbírky listin a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny a zplnomocněným zástupcům.§ 25b / tento paragraf byl přidán zákonem č. 312/2013 /

(1) matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.

§ 26

(1) matriční doklad, potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a doslovný výpis z matriční knihy vedené v jiném než českém jazyce, s výjimkou kopie matričního zápisu, se vydává v českém jazyce.
Rychlý kontakt

tel.: 721 046 614
Rostislav Dolníček

Pokud nebudeme moci
Váš hovor přijmout,
zavoláme Vám zpět.2015/2016/2017/2018/2019 www.tajemstvirodokmenu.cz